Algemene voorwaarden LiveCloud.online

Dit document is voor het laatst aangepast op 24 november 2021.

Artikel 1. Definities

 • In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 • LiveCloud.online: het geheel van websites, webapplicaties, functionaliteiten e.d. die onder de naam LiveCloud.online wordt aangeboden op het internet.
 • Gebruiker: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon, die Diensten afneemt van Aanbieder dan wel op een andere wijze gebruik maakt van LiveCloud.online, zoals bijvoorbeeld het inzien van en plaatsen van Materiaal.
 • Eindgebruiker: de feitelijke (natuurlijk) persoon die van de Diensten gebruik maakt van LiveCloud.online.
 • Account: individuele registratie bij LiveCloud.online die voorziet in toekenning per Gebruiker dan wel Eindgebruiker van voor desbetreffende Gebruiker/Eindgebruiker unieke toegangsprivileges.
 • Diensten: alle door of namens Aanbieder via het internet of anderszins aan Gebruiker ter beschikking te stellen c.q. te leveren diensten alsmede overige aanverwante diensten.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Aanbieder en Gebruiker tot het verrichten dan wel leveren van Diensten.
 • Materiaal: alle via LiveCloud.online toegankelijke gegevens en bestanden van Aanbieder of Gebruiker zoals, maar niet beperkt tot, berichten, beoordelingen, advertenties, illustraties, video- en geluidsfragmenten, foto’s, hyperlinks alsmede ideeën en concepten.
 • Aanbieder: LiveCloud.online en alle gelieerde handelsnamen zoals bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70195021.
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Aanbieder.

Artikel 2. Toepasselijkheid en naleving Voorwaarden

 • Door LiveCloud.online op enigerlei wijze te gebruiken erkent Gebruiker/Eindgebruiker kennis te hebben genomen van en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de Voorwaarden.
 • Indien een of meerdere bepalingen in de Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van toepassing.
 • Ingeval een Gebruiker herhaaldelijk en/of opzettelijk in strijd met de Voorwaarden handelt, zal Aanbieder naar eigen inzicht besluiten of desbetreffende Eindgebruiker, dan wel in het geval Gebruiker een rechtspersoon betreft mogelijk alle tot de desbetreffende organisatie behorende Eindgebruikers, van toegang tot LiveCloud.online uitgesloten worden. In zodanig geval bestaat voor Gebruiker geen recht op restitutie van eventueel betaalde vergoedingen.
 • Indien er sprake is van ernstige schending van de Voorwaarden en/of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is Gebruiker/Eindgebruiker aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade en zal de vergoeding daarvan indien nodig langs gerechtelijke weg worden afgedwongen c.q. ingevorderd.
 • Aanbieder mag de Voorwaarden eenzijdig wijzigen. LiveCloud.online zal haar Gebruiker/Eindgebruiker hierover informeren. Indien Gebruiker/Eindgebruiker ook na wijziging van de Voorwaarden gebruik blijft maken van LiveCloud.online, wordt Gebruiker/Eindgebruiker geacht de gewijzigde Voorwaarden onherroepelijk te aanvaarden.

Artikel 3. Account

 • Toegang tot LiveCloud.online voor Eindgebruikers is openbaar of met een account. Toegang tot LiveCloud.online voor accounthouders geschiedt door middel van autorisatie via een Account. Gebruikers/Eindgebruikers zijn verantwoordelijk voor alle verrichtte (rechts)handelingen, waaronder gebruik en/of misbruik daarvan.
 • LiveCloud.online behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een Account te weigeren of het Account na registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld in het geval Gebruiker/Eindgebruiker zich niet houdt aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 4 van de Voorwaarden.
 • Het Account is gekoppeld aan een wachtwoord. Dit wachtwoord is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misbruik van het wachtwoord. Indien Eindgebruiker het vermoeden heeft dat een derde onbevoegd dit wachtwoord gebruikt, dient Gebruiker/Eindgebruiker onverwijld contact op te nemen met Aanbieder. Gebruiker/Eindgebruiker is te allen tijden volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alles wat via het eigen Account gebeurt.
 • Eindgebruiker is verplicht correcte gegevens in te vullen bij het aanmaken van het Account. Eindgebruiker is gehouden Aanbieder onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen van die gegevens.
 • Het is Eindgebruiker verder niet toegestaan (opnieuw) een Account aan te vragen of te beheren nadat Aanbieder een Account heeft geweigerd of een Account van Eindgebruiker na registratie heeft opgeheven.
 • Gebruiker/Eindgebruiker kan zijn/haar Account laten opheffen indien hij niet langer van LiveCloud.online gebruik wenst te maken. Gebruiker/Eindgebruiker dient dit per e-mail aan Aanbieder kenbaar te maken onder opgave van de desbetreffende inloggegevens.

Artikel 4. Verplichtingen Gebruiker/Eindgebruiker

 • Gebruiker/Eindgebruiker dient zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.
 • Het is Gebruiker/Eindgebruiker niet toegestaan Materiaal te plaatsen dan wel handelingen te verrichten welke in strijd zijn met de Voorwaarden, wettelijke bepalingen, de openbare orde of de goede zeden. Eveneens zal Gebruiker/Eindgebruiker geen inbreuk maken op of anderszins in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van Aanbieder, andere Gebruikers/Eindgebruikers of derden.
 • Het is Gebruiker/Eindgebruiker niet toegestaan andere gebruikers te hinderen en/of schade toebrengen aan de systemen van Aanbieder. Het is voor Gebruiker/Eindgebruiker verboden processen of programma's op te starten waarvan Gebruiker/Eindgebruiker weet, of redelijkerwijs behoort te weten dat zulks Aanbieder, of overige gebruikers hindert of (in)directe schade toebrengt.
 • LiveCloud.online is alleen bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is niet toegestaan om Materiaal op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Eventuele hyperlinks naar LiveCloud.online (vanuit sites van derden) dienen gebruikers rechtstreeks te leiden naar het Materiaal. Hierbij dient tevens onder iedere omstandigheid de afkomst en de oorspronkelijke vindplaats van het Materiaal duidelijk naar voren te komen. Overneming, inframing, herpublicatie, of iedere bewerking van of toevoeging aan het Materiaal zijn dus niet toegestaan tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Aanbieder is verkregen. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.
 • LiveCloud.online bevat materiaal dat eigendom van Aanbieder is. Hieronder valt ondermeer (doch niet uitputtend) het ontwerp, het uiterlijk en afbeeldingen. Reproductie van dit materiaal door Gebruiker/Eindgebruiker buiten LiveCloud.online is niet toegestaan.
 • Gebruiker/Eindgebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van al het Materiaal dat via zijn/haar Account en activiteiten op LiveCloud.online wordt geplaatst.
 • Voorts zijn, ondermeer (doch niet uitputtend), niet toegestaan in LiveCloud.online, de volgende handelingen: plaatsen van content welke niet vrij is van rechten.

Artikel 5. Verplichtingen Aanbieder

 • Aanbieder zal zich inspannen om LiveCloud.online ter beschikking te stellen aan Gebruiker/Eindgebruiker. Aanbieder garandeert niet dat LiveCloud.online te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn.
 • Aanbieder behoudt zich het recht voor om: de dienst [tijdelijk] op te schorten.
 • Indien bepaalde onderdelen van het Materiaal zoals bijvoorbeeld hyperlinks of ingevoegde afbeeldingen of bestanden leiden naar door derden beheerde, externe websites. Is de Aanbieder niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele software, producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. De privacypolicy van Aanbieder is niet van toepassing op persoonsgegevens die via deze externe websites worden verzameld.
 • Aanbieder behoudt zich het recht voor om het gedrag van Gebruiker/Eindgebruiker te monitoren ten behoeve van de verbetering van LiveCloud.online.

Artikel 6. Vergoedingen

 • Aanbieder kan ervoor kiezen bepaalde Diensten aan te bieden tegen vergoeding. De hoogte van de vergoeding voor LiveCloud.online is in te zien op de site bij de gepubliceerde tarieven.
 • De vergoeding is vastgesteld per jaar en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Aanbieder kan ervoor kiezen slechts Diensten aan te bieden na ontvangst van een vooruitbetaling.
 • Betaling van facturen geschied op basis van vooruitbetaling. Betaling geschiedt zonder enige verrekening, korting of opschorting.
 • Indien Gebruiker de verschuldigde bedragen niet binnen de termijn als bedoeld in lid 3 van dit artikel betaalt, is - na ingebrekestelling - Gebruiker over dat verschuldigde bedrag de toepasselijke wettelijke rente verschuldigd, en is Aanbieder (behoudens de overige haar toekomende rechten) gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst. Indien Gebruiker na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is Gebruiker naast de alsdan verschuldigde bedragen tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 • Aanbieder is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van Gebruiker/Eindgebruiker of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik van (delen van) LiveCloud.online, met inbegrip van schade als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van het Materiaal of als gevolg van fouten of gebruiken, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Aanbieder. Indien Aanbieder toch aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid gelimiteerd tot éénmaal de door Gebruiker/Eindgebruiker verschuldigde jaarlijkse vergoeding.
 • Indien Gebruiker/Eindgebruiker niet voldoet aan zijn/haar verplichtingen die voortvloeien uit de Voorwaarden is Gebruiker/Eindgebruiker aansprakelijk voor alle daaruit voor Aanbieder voortvloeiende schade.
 • Gebruiker/Eindgebruiker vrijwaart Aanbieder en alle door Aanbieder ingeschakelde derden tegen alle aanspraken van derden terzake van alle schade en kosten op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik door Gebruiker/Eindgebruiker van LiveCloud.online, dan wel door het niet nakomen van Gebruiker/Eindgebruiker van zijn/haar verplichtingen op grond van de Voorwaarden.

Artikel 8. Overmacht

 • Aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door Aanbieder ingeschakelde derden, alsmede onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.
 • Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Gebruiker/Eindgebruiker het recht zijn/haar Account te beëindigen zonder dat Aanbieder tot restitutie van eventueel betaalde vergoedingen, dan wel tot enige andere vergoeding van kosten of schade is gehouden.

Artikel 9. Intellectuele Eigendomsrechten

 • Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en databankrechten, op LiveCloud.online en het door Aanbieder geplaatst Materiaal, alsmede op de metadatering die door Aanbieder is toegevoegd aan Materiaal dat door Gebruiker/Eindgebruiker is geplaatst berusten uitsluitend bij Aanbieder of haar licentiegever. Pogingen om Materiaal te kopiëren, dupliceren, verhandelen of verkopen is niet toegestaan, tenzij hier vooraf schriftelijk toestemming is verleend door Aanbieder. Ongeautoriseerd gebruik van Materiaal kan leiden tot een schadeclaim en kan geïnterpreteerd worden door Aanbieder als een criminele handeling.
 • Gebruiker/Eindgebruiker is in beginsel rechthebbende op het door hem/haar geplaatst Materiaal, zoals bijvoorbeeld auteursrechten en mogelijke overige rechten van intellectuele eigendom. Gebruiker/Eindgebruiker, en niet Aanbieder, is verantwoordelijk voor het door hem/haar geplaatste materiaal.
 • Tenzij anders vermeld wordt het Materiaal beschikbaar gesteld onder de Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Licentie. De rechten op LiveCloud.online (zoals, maar niet beperkt tot, het auteursrecht, de databankrechten en de wijze waarop het Materiaal is gerangschikt en wordt ontsloten, de zogeheten metadatering) zijn nadrukkelijk uitgesloten van de Creative Commons Licentie als in dit lid bedoeld.
 • Gebruiker/Eindgebruiker dient er rekening mee te houden bij het plaatsen van Materiaal dat de licentie als bedoeld in lid 3 van dit artikel van toepassing is. Het is aldus de volledige verantwoordelijkheid van Gebruiker/Eindgebruiker vooraf toestemming te vragen aan eventuele auteursrechthebbende(n) van het door Gebruiker/Eindgebruiker te plaatsen (bestaand) Materiaal.

Artikel 10. Geheimhouding

 • Gebruiker is verplicht alle informatie die zij op enigerlei wijze van Aanbieder verkrijgt met betrekking tot commerciële, strategische, technische gegevens, kennis en/of andere informatie verband houdende met LiveCloud.online, strikt vertrouwelijk houden en daarover geen mededelingen doen en/of daarin geen inzage geven aan derden.
 • Van het bepaalde in lid 1 van dit artikel mag uitsluitend worden afgeweken, indien:
  • i) de informatie reeds voor de datum van verstrekking door de verstrekkende partij in het bezit was van de ontvangende partij;
  • ii) verkrijgbaar is bij een derde zonder dat deze derde enige geheimhoudingsbepaling jegens de verstrekkende partij zou schenden door de verstrekking aan de ontvangende partij;
  • iii) onafhankelijk en zonder gebruikmaking van informatie van de verstrekkende partij is ontwikkeld door de ontvangende partij;
  • iv) zonder bijzondere inspanning af te leiden is uit vrij op de markt beschikbare producten, waarbij het decompileren van software in ieder geval als “bijzondere inspanning” gezien wordt.

Artikel 11. Annuleringsbeleid/Herroepingsrecht

 • De natuurlijke persoon die een LiveCloud.online licentie koopt, zoals maar niet beperkt tot de Gebruiker, heeft na de aankoop van de licentie veertien (14) dagen de tijd om de aankoop van de licentie te annuleren. Het annuleren van de licentie binnen de bedenktijd geschiedt via het contactformulier op de Website, het herroepingsformulier van de Autoriteit Consument en Markt of door op een andere wijze aan Aanbieder te laten weten dat je de aankoop wilt annuleren

Artikel 12. Contactgegevens

Aanbieder wil haar Gebruikers optimale service bieden. Indien Gebruiker een vraag, opmerking of suggestie heeft, dan kan contact worden opgenomen via onderstaande contactgegevens. Aanbieder probeert binnen vijf (5) werkdagen op berichten te reageren.

LiveCloud.online
Dorpsstraat 20
7251VW Vorden
The Netherlands

E-mail: info@livecloud.online

KVK 70195021

BTW: NL001591018B51