Privacy statement LiveCloud.online

Dit document is voor het laatst aangepast op 24 november 2021.LiveCloud.online neemt de privacy van al haar gebruikers (leerlingen, docenten, trainers, enz.) en de bezoekers van haar website (LiveCloud.online) zeer serieus en houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).

In dit document kunt u lezen op welke wijze LiveCloud.online omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt via haar website en haar applicaties en welke rechten u heeft.

WEBSITE

Bij het bezoek aan de website (LiveCloud.online) worden persoonsgegevens verwerkt door LiveCloud.online. LiveCloud.online is hiervoor de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder licht LiveCloud.online toe welke gegevens LiveCloud.online verwerkt en voor welke doeleinden zij dat doet.

Om uitvoering te kunnen geven aan jouw verzoeken, verwerken wij:

 • wanneer je via het contactformulier op onze website contact met ons zoekt: jouw naam, e-mailadres en eventuele andere (persoons)gegevens die je met ons deelt, waaronder uiteraard jouw opmerking (verzoek, vraag of klacht). Dit doen wij om kennis van jouw opmerking te kunnen nemen, met je in contact te treden en je van het verloop van de behandeling van jouw opmerking op de hoogte te houden.
 • indien jij je opgeeft voor onze nieuwsbrieven: jouw naam en e-mailadres. Dit doen wij om je te informeren over de ontwikkelingen binnen LiveCloud.online en over onze diensten. Als je hier niet langer prijs op stelt, dan kun jij je uitschrijven via een link in de betreffende mailing;
 • indien je LiveCloud.online wil uitproberen: je naam, e-mailadres en wachtwoord. Dit doen wij om je (tijdelijk) toegang te kunnen geven tot onze applicatie(s) en om je te kunnen benaderen met informatie over onze volledige, betaalde diensten. Meer informatie over de gegevens die in dit geval worden verwerkt, lees je onder APPLICATIES, onder 2.


Zonder over de bovenbedoelde gegevens te beschikken, kunnen wij niet aan jouw verzoeken voldoen.

In het kader van ons gerechtvaardigd belang (het kunnen verbeteren van onze website en in het kader van de naleving van wet- en regelgeving) verwerken wij naar aanleiding van klachten of meldingen gegevens over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen. Daarnaast kunnen wij overgaan tot het verstrekken van (persoons)gegevens aan derden, zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, justitie, politie en andere opsporingsinstanties, indien LiveCloud.online daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of daartoe aanleiding ziet op grond van dit statement.

APPLICATIES

Bij het gebruik van de applicaties van LiveCloud.online worden persoonsgegevens verwerkt door LiveCloud.online. In de meeste gevallen worden de LiveCloud.online applicaties gebruikt op basis van een overeenkomst tussen een gebruiker en LiveCloud.online. In deze situatie is LiveCloud.online verwerkingsverantwoordelijke.

LiveCloud.online is verwerkingsverantwoordelijke

In het kader van de uitvoering van deze overeenkomst, verwerkt LiveCloud.online de navolgende persoonsgegevens:

 • naam
 • e-mailadres
 • werkzaamheden
 • land


Zonder deze gegevens is het niet mogelijk de overeenkomst uit te voeren.

LiveCloud.online verwerkt de bovengenoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • het in behandeling nemen van de aanvraag voor een (proef)account;
 • het verlenen van toegang tot de applicatie(s);
 • het kunnen uitvoeren van de dienst, waaronder de opslag van de resultaten van de gemaakte opgaven;
 • het verstrekken van nadere informatie over de diensten van LiveCloud.online;
 • het beantwoorden van vragen, klachten of het bieden van ondersteuning;
 • de beveiliging, controle, preventie van misbruik en oneigenlijk gebruik en het voorkomen van inconsistentie en onbetrouwbaarheid in de verwerkte gegevens;
 • de continuïteit en de goede werking van de applicatie(s);
 • om uitvoering te kunnen geven aan wet- of regelgeving.


In het kader van het gerechtvaardigd belang van LiveCloud.online (te weten: de verbetering van haar diensten en de bevordering van het gebruik en het gebruiksgemak daarvan) slaat LiveCloud.online ook gegevens omtrent het gebruik van de applicatie(s) op, om deze te kunnen analyseren en de resultaten daarvan om te kunnen zetten in wijzigingen en aanvullende functionaliteiten.

WEBSITE EN APPLICATIES

Derden

Uw persoonsgegevens worden, afgezien in het kader van het hierboven genoemde doel, niet gedeeld met andere partijen, met uitzondering van de door LiveCloud.online ingeschakelde hostingpartijen en data-analysebedrijven. De door LiveCloud.online ingeschakelde partijen moeten aan strenge beveiligingseisen voldoen en hebben zich tegenover LiveCloud.online verplicht de gegevens niet voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden te gebruiken. De persoonsgegevens zijn opgeslagen op een server in Nederland.

Bewaartermijnen

LiveCloud.online bewaart de persoonsgegevens die zij via haar website en de applicatie verwerkt, niet langer dan noodzakelijk is voor de in dit privacy statement beschreven doeleinden. Daarna worden deze verwijderd. Dat zal in ieder geval na 36 maanden zijn, tenzij men zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrieven. In dat geval zullen uw gegevens voor dat doel langer worden bewaard. De met de bezoeker samenhangende en uit het gebruik van de website voortvloeiende informatie wordt uitsluitend langer bewaard in een vorm die het niet langer mogelijk maakt de bezoeker te identificeren. Voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van de applicaties van LiveCloud.online, gelden de in de verwerkingsovereenkomst opgenomen bewaartermijnen.

Beveiliging

LiveCloud.online heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige toegang. De website is beveiligd met een versleutelde verbinding (256-bits SSL – te zien aan het slot-symbool in de browser) om de veiligheid tussen de computer van de bezoeker en de servers van LiveCloud.online te waarborgen.

Rechten

De AVG verstrekt aan jou, ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens, bepaalde rechten. Het gaat om de volgende rechten:

Inzage

Je hebt het recht op inzage van de gegevens die wij over jou verwerken en daarbij o.a. informatie te ontvangen over de doeleinden waarvoor wij die gegevens verwerken, aan wie de gegevens zijn verstrekt en wat de (verwachte) bewaartermijn is.

Correctie

Indien blijkt dat wij onjuiste of onvolledige gegevens over jou hebben opgeslagen, dan heb je het recht deze gegevens te laten corrigeren.

Verwijdering

Je hebt het recht jouw gegevens door ons te laten verwijderen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij het verzoek tot verwijdering weigeren, bijvoorbeeld wanneer wij de gegevens moeten bewaren in verband met o.a. fiscale verplichtingen.

Beperking

Je hebt het recht de verwerking van jouw gegevens te laten beperken, bijvoorbeeld in afwachting van de behandeling van een door jou ingesteld bezwaar.

Bezwaar

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, voor zover dat op jouw specifieke situatie ziet. Je kunt je eventuele bezwaren of verzoeken indienen bij LiveCloud.online via onderstaande contactgegevens. LiveCloud.online zal het bezwaar en/of verzoek beoordelen conform de eisen die daaraan zijn gesteld in de AVG. Indien LiveCloud.online jouw persoonsgegevens verwerkt op basis van een overeenkomst met een school, dan dien je jouw eventuele bezwaren en/of verzoeken rechtstreeks in te dienen bij jouw school. Vragen, klachten en wijziging van dit statement Indien je nog vragen mocht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of een van de bovengenoemde rechten willen inroepen, dan kun je contact met ons opnemen. Je kunt ons bereiken via:

LiveCloud.online
Dorpsstraat 20
7251BB Vorden
info@livecloud.online

LiveCloud.online is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 70195021

Mocht je van oordeel zijn dat LiveCloud.online onvoldoende zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaat of zich niet houden aan de wet, dan kun je een klacht indienen bij LiveCloud.online of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien wijziging van dit privacy statement nodig mocht zijn, dan vindt je op onze website altijd de meest recente versie.